STFA, kullanıcılar tarafından internet sitesine sunulan kişisel verileri (ad, elektronik posta adresi, iş ve özel adres ve telefon numarası) üçüncü kişilere satmayacak, kiralamayacak ya da başka şekilde kullandırmayacaktır. Bu bilgiler, STFA tarafından kullanıcıya önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken kullanıcının açık izni alınmadan hiçbir şekilde doğrudan pazarlama ya da izleme amacıyla kullanılmayacaktır.

STFA, kullanıcının izni ile bu bilgileri, kullanıcıya basılı yayım ya da diğer bildiriler göndermek ve/veya e-posta yoluyla bülten iletmek amaçları doğrultusunda kullanabilir.

Kişisel bilgilere sadece yetkili STFA personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilciler erişebilir. Bu bilgiler STFA tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz.