1. GİRİŞ

Etik İlkeler STFA Yatırım Holding ve grup şirketleri, çalışanlarının uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak için benimsenmiştir. STFA Grubu STFA Yatırım Holdingin doğrudan veya dolaylı iştiraklerini kapsamaktadır (Bundan sonra “STFA” olarak anılacaktır).

İlkeler, STFA çalışanlarının kimliğine, geçmişine ve çalışma yerine bakmaksızın neler beklediğini tanımlamıştır.
Standartlar şu temel değerleri esas almıştır:

 • Uluslararası anlamda kabul edilen insan hakları
 • Etik ve yasal davranışlar
 • Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları
 • Profesyonellik

Bu kurallar, STFA’nın, her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar bu ilkelere ve gerekliliklere bağlı kalmalı ve STFA adına hareket ederken yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

Bu kitapçık, tüm STFA çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu davranmaları beklenir. Çalışanların çalışmaları esnasında etik ilkelerin uygulanması kapsamında soru işaretleri varsa, İnsan Kaynakları birimi ya da Hukuk birimiyle iletişime geçebilir. Bu politika her zaman güncellenebilir ya da değiştirilebilir. STFA, çalışanların bu kurallarla ilgili değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

2. İŞ İLKELERİMİZ

STFA’nın uzun geçmişinde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, en değerli varlığıdır. STFA’nın kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Şirket genelindeki tüm STFA çalışanlarının faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.

STFA’nın faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi Şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve STFA’nın iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir.

2.1. Dürüstlük

STFA, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler.

Türkiye’nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olarak STFA, iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

2.2. Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.

STFA çalışanlarından, STFA’ya ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar.

Gizli bilgiler, STFA’dan ayrılırken üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve STFA’ya ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.

STFA bünyesine yeni katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de STFA içinde paylaşamazlar.
Bütün resmi açıklamalar, STFA’nın belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna bilinmesi gereken kadar , eş zamanlı biçimde duyurulur.

STFA çalışanlarından, STFA’ya atfedilebilir gizli finansal bilgilerin, ticari sırların, personel haklarıyla ilgili bilgi ve dökümanların ya da iş ortaklıklarıyla yapılan ve STFA’nın rekabetçi gücünü zayıflatabilecek anlaşmalar ve bunun gibi bilgi ve belgelerin, ve bu bilgilerin gizliliğinin korunması beklenilmektedir.

STFA çalışanlarından, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmaları beklenir.

STFA çalışanlarından, birlikte iş yapılan kurum, kuruluş, şirketlere ve bu kurum, kuruluş, şirketlerin müşterilerine ait ve kamuya açık olmayan bilgilerin belirlenen amaçlar dışında kullanımından ve gerekli izinler alınmadan üçüncü kişilerle paylaşımından kaçınmaları beklenir.

2.3. Adil Çalışma Ortamı

STFA, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.
Bu doğrultuda, STFA kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

STFA, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

2.4. Hukuka Uygunluk

Tüm STFA şirketleri faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.

Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Hukuk biriminin dikkatine sunulur.

2.5. İnsan Kaynakları

Kaliteli insan kaynakları yönetimini sağlamak adına STFA’nın vazgeçilemez temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

 • STFA, çalışma ortamında çalışanlar arası işbirliğini gözetir.
 • STFA, çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerilerini esas alır.
 • STFA, çalışanlarının potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda olmalarını sağlar.
 • STFA, çalışanların özlük haklarının tam olarak kullanılmasını temin eder.
 • STFA, çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlar.
 • STFA, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır.
 • STFA’nın vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, faaliyet sonuçlarını ilgilendirebilecek tüm konular düzenli olarak çalışanlarla paylaşılır.

2.6. Kalite ve Sürekli Gelişim

 • Kurucularının yaşam felsefesi olan “Beton toprağın altında da kalsa güzel olacaktır” prensibine tüm çalışanları ile birlikte sahip çıkar.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tanımlamak, çözüm önermek ve eksiksiz yerine getirmek, ürün ve hizmet kalitesini müşteri ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve tüm paydaşlar için değer yaratmak STFA’nın temel kalite ilkesidir.
 • STFA, “işin ilk seferde doğru yapılması” prensibi ile etkin bir kalite yönetim sistemini oluşturur, ölçülebilir hedefler, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.
 • Müşterilerine sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman STFA güvencesi altındadır.

2.7. Etkili Kullanım Politikası

Grup şirketlerimiz, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi temel ilke edinirler.

2.8. Çevre

STFA, faaliyetlerini, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.
STFA, doğal yaşamı korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla;

 • Atık yönetim programları yürütür,
 • Sürdürülebilir bir çevre için enerjinin etkin kullanılmasını sağlar,
 • Geri dönüşebilen kaynak kullanımını arttırır,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çabayı gösterir,
 • Çevre mevzuatını güncel olarak izler, uygunluk değerlendirmesi yaparak gerekli aksiyonları alır
 • Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve genel kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder.

2.9 İş Sağlığı ve Güvenliği

 • STFA’da “Hiçbir iş insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
 • STFA, iş kazalarını ve mesleki hastalıklarını önlemek/en aza indirmek için “Sıfır Kaza ve Yaralanma” felsefesini tüm iş planlarının başına koyarak ölçülebilir hedefler oluşturur, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.
 • STFA, tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, sözleşmelere, faaliyetleri kapsamındaki müşteri gereksinimlerine ve diğer şartlara tam uyum ile faaliyetlerini planlamayı, sürdürmeyi ve tamamlamayı amaçlar.
 • Tüm çalışanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için sürekli olarak eğitilir, bilgilendirilir ve bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

2.10. Kamuya Yönelik Faaliyetler

 • STFA Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür.

3. STFA BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER

Aşağıdaki temel prensipler, STFA’nın paydaşlarıyla olan ilişkilerine yön verir:

3.1. Paydaşlarla İletişim

 • Toplum nezdinde STFA markasının itibarını yükseltmek ve temsil etmek,
 • Paydaşlarla iletişim yollarını açık tutarak yorum ve tavsiyelerden yararlanmak, olumlu ilişkilerin sürdürülebilirliğinden emin olmak,
 • Kamu ile yapılan paylaşımlarda görüşlerini şahsi olmaktan uzak tutmak,

3.2. Paydaşlarla İlişkiler

 • Paydaşların hak ve çıkarlarını, yasalarda belirtildiği gibi korumak,
 • Paydaşların sağladığı kaynakların karşılığında değer yaratmak için maksimum efor sarf etmek, paydaşlara kar payı sağlamak ya da bu kaynakların yatırımlara kanalize olmasını sağlamak,
 • Grup şirketleriyle ilgili her türlü konunun paydaşlarla ve kamuyla tam, acilen ve doğru olarak paylaşıldığından emin olmak,
 • Grup şirketlerinin, STFA’nın kurulduğundan beri yönetildiği gibi, aynı dürüstlük ve bütünlük ilkesi çerçevesinde yönetildiğinden emin olmak, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef almak, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve zamanını etkin bir şekilde yönetme farkındalığı yaratmak.

3.3. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

 • Operasyonların yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına uymak
 • Bütün operasyon ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak.

3.4. Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

3.5. Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, tutarlı politikaları benimsemek,
 • Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak,
 • Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen marka olmayı hedeflemek,
 • Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak.

3.6. Tedarikçi, Bayi, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis İlişkileri

 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerimizle iş ilişkilerinde değer yaratırken ortak hareket etmek,
 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerimizle açık, direkt ve düzgün iletişim kurmak,
 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerimizi seçerken objektif kriterler temelinde karar vermek,

3.7. Rakip İlişkileri ve Rekabet

 • Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma,
 • Tek başına ya da diğer şirketlerle birlikte pazar hâkimiyetinin sağlandığı yerlerde, bu hakimiyetin suistimal edilmesinden kaçınmak,
 • Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine girilmesinden kaçınmak. Dernekler, kurullar, odalar, profesyonel birlikler vb. ya da özel tartışmaların yaşandığı ve Şirket’in temsil edildiği şirket dışı her türlü organizasyonda, yukarıda yer verilen, yanlış anlaşılabilecek veya yorumlanabilecek her türlü ifade, tartışma ya da yöntemlerden kaçınmak.

4. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

STFA çalışanlarının birinci derecede sorumluluğu, “STFA” isminin profesyonellik, bütünlük ve dürüstlük ile eş anlama geldiğinden emin olmak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda, STFA çalışanlarından aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

 • Yasalara her zaman uymaları,
 • İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmelerini,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,
 • Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,
 • Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi yada kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi yada kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,
 • Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,
 • İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,
 • Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,
 • Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmek ve/veya siyasi aktivite ya da çıkar amacıyla kullanmaktan kaçınmaları.

4.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

4.1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı STFA Politikaları aşağıda açıklanmaktadır:

4.1.1.1. İnternet ve Elektronik Posta Politikası

 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • STFA’nın internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve STFA, internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir,
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

4.1.1.2. Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen; fakat bunlarla sınırlı olmayan politikalar şunlardır:

 • Lisanssız yazılım kullanılmaması,
 • Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,
 • Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.

4.1.1.3. Ekipman ve Teçhizat

Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar STFA’ya aittir ve kişisel amaçlarla kullanılamazlar.

4.1.1.4. Şahsi İşler

STFA çalışanları, özel işlerini yürütmek için STFA olanaklarını kullanamazlar.

4.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları

 • Bütün yasal süreçlerin acilen başlatıldığından ve yeni geliştirilmiş ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarının garanti altına alınması işlemlerinin tamamlanması hususunda emin olmak,
 • Diğer şirketlere ait patentlerin, telif haklarının, ticari sırların, markaların, bilgisayar programlarının ve diğer fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının bilerek izinsiz kullanılmasından kaçınmak.

4.1.3. Bilgi Yönetimi

 • Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak,
 • Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak,
 • Şirket tarafından açıklanan mali tabloların ve sunulan raporların gerçeğe uygun sunulması için gerekli dikkati göstermek.

4.1.4. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken önlemleri almak,
 • Doğal afetler ve bu gibi durumlarda acil kriz yönetim organizasyonu aracılığıyla kriz planlaması oluşturmak ve kriz süresince işin en az zararla devam etmesini sağlamak,
 • Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak.

4.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır.

STFA, çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yönticisini haberdar etmesini bekler.

4.2.1. İlişkili Taraf İşlemlerinden ya da Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma

 • Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak,
 • Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak,
 • İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak,
 • Aynı sektörde karar verici pozisyonunda olan bir müşteri ya da tedarikçi ile birinci dereceden aile ilişkisi olan bir çalışan olduğu durumlarda ilgili yöneticiye anında haber vermek,
 • Çalışanlar, başka bir şirkette ya da yatırımda hissedar olduklarında, bunu açıklamaları gerekmektedir. Çalışanların, çıkar çatışması olarak algılanabilecek bu bağlamdaki ya da benzer özellikteki herhangi statü değişikliklerini acilen en az iki üst seviyedeki müdürlerine bildirmeleri gerekmektedir.

4.2.2. Hediye Alma ve Hediye Verme

STFA’yla iş ilişkisi kurma ya da devam ettirme niyeti taşıyan kişi ve kurumlarla ilişki kurulurken:

 • İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır. Maddi değeri 100 USD (veya muadili miktar) ve üzerinde olan ve kabul edilememesi durumunda ilgili tarafla olan iletişimin olumsuz etkileneceği düşünülen hediyelerin kabulü hakkında, ilgili insan kaynakları birimine bilgi verilir.
 • Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden, grup şirketlerinden ya da üçüncü kişilerden, ticari teamül dışında, uygunsuz olarak algılanabilecek indirim ya da malzeme talep etmekten; veya aynısını üçüncü kişilere teklif etmekten; ya da teklif edilmişse kabul etmekten kaçınılır.

4.2.3. İş Akdinin Sonlanmasının Ardından STFA’yla İş Yapmak

İş akdinin sonlanmasının ardından STFA’yla iş yapmak, STFA ile; kişisel olarak bir şirket kurmak, bir şirkette hisse sahibi olmak, sözleşmesel taahhüt altına girmek, danışmanlık yapmak, temsilcilik almak, bayilik açmak ya da benzeri ticari faaliyetlerde bulunma olarak tanımlanır. İlgili kişinin STFA’dan ayrılmasının üzerinden 2 yıl geçmeden bu tür ticari ilişki içerisine girilmesine izin verilmez.

4.2.4. Bilgi Sızdırma

Çalışanların, STFA’ya ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten, böyle gizli bir bilgiye güvenerek üçüncü kişilerin doğrudan/dolaylı olarak borsadan menkul kıymet alımı ya da satımından ticari gelir elde etme amacından da kaçınmaları gerekmektedir. Çalışanların bu ilke’ye aykırı davranışları STFA’yı hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Ayrıca gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

4.3. Kayıtlar ve Dosyalar

4.3.1. Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları

Çalışanlar, STFA’nın kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

4.3.2. Finansal Raporlama

Bütün STFA kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir.

4.3.3. Denetçilerle İşbirliği

STFA çalışanları; STFA defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

5. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

STFA yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten; ek sorumlulukları vardır. Bunlar :

 • Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,
 • Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek , etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,
 • Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini desteklemek,
 • Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek ve gerekli görüldüğünde Etik Temsilcisi’ne ya da Hukuk birimine konuyu taşımak,
 • İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

6. DİĞER SORUMLULUKLAR

 • STFA etik ilkelerinin ya da bu bağlamda yaratılan İş Etiğinin şirket özelindeki kurallarının etkili bir şekilde uygulamasından ve bu kuralların desteklenmesinden Holding Yönetim Kurulu sorumludur.
 • Etik İlkeler ile ilgili tüm politikalar, Holding Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Risk Yönetimi ve Uyum bölümü tarafından gözden geçirilir, revize edilir, belgelenir ve revizyonlar Yönetim Kurulu’nun onayı üzerine STFA’ya duyrulur.
 • Risk Yönetimi ve Uyum bölümünün sorumlulukları:

– Etik İlkeler hakkında çalışanları bilgilendirmek, politika ve kuralların daha iyi anlaşılması için periyodik eğitimler vermek, çalışanlarla bu konu hakkında sürekli iletişim kurmak,
– Yeni istihdam edilen personelin Etik İlkeler’i okuduğundan emin olmak, onları bu konuda bilgilendirmek ve Çalışan Bildirgesi’ni imzaladığından emin olmak,
– Her bir yıl başlangıcında çalışanların İş Etiğine Uyum Formu’nu imzaladığından emin olmak ve bildirgelerini güncellemek,

 • Holding Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları:

– Şikayet ve bildirimlerin gizliliğinin Etik İlkeleri çerçevesinde yapıldığından emin olmak ve bu tür şikayetler ile ilgili kişilerin gizliliklerini korumak,
– Şikayet ve bildirimleri yapan çalışanlara iş güvenliği sağlamak,
– Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, istikrarlı ve duyarlı bir tutumla araştırıldığından emin olmak, kural ihlaline karşı tereddütsüz bir şekilde gereken aksiyonları almak.

 • Holding Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları:

– Şikayet ve bildirimlerin gizliliğinin Etik İlkeleri çerçevesinde yapıldığından emin olmak ve bu tür şikayetler ile ilgili kişilerin gizliliklerini korumak,
– Şikayet ve bildirimleri yapan çalışanlara iş güvenliği sağlamak,
– Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, istikrarlı ve duyarlı bir tutumla araştırıldığından emin olmak, kural ihlaline karşı tereddütsüz bir şekilde gereken aksiyonları almak.

7. ETİK KURALLARA UYMAMA

İş etiği ilkelerine ve/ya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.
Misilleme Yapmama Politikası: Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanmalıdır.

7.1. Etik Temsilcisi

Etik Temsilciliği’nin, STFA’nın Etik İlkeleri’nin ve ilgili politikalarının ihlaliyle ilgili tüm şikayetleri ve bildirimleri ve araştırma sorumluluğu vardır. Etik Temsilciliği doğrudan Holding Yönetim Kurulu Başkanına raporlar. Etik Temsilcisi’nin ataması, Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır.

7.2. Etik Temsilcisi’nin Çalışma Prensipleri

Etik Temsilciliği, çalışmalarını aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde gerçekleştirir:

 • Şikayet/bildirimlerini ve şikayetçinin kimliğini gizli tutar,
 • Soruşturmayı, mümkün olduğunca gizlilik içerisinde yürütür,
 • Soruşturma sonunda şikayetin asılsız çıkması ihtimali nedeni ile hakkında soruşturma yürütülen çalışanın kişisel haklarının korunması için gerekli her türlü tedbiri alır
 • İlgili departmandan soruşturmayla ilgili doğrudan bilgi, belge ve kanıt talep etme yetkisi vardır. Tüm bilgi ve belgeleri soruşturma limitleri dahilinde analiz edebilir,
 • Soruşturma süreçleri yazılı olarak kayıt altına alınır. Bilgi, kanıt ve belgeler kayıtlara eklenir,
 • Soruşturma ivedilikle ele alınır, mümkün olduğunca çabuk çözülür,
 • Etik Temsilcisi’nin önerileri hızlı şekilde uygulanır,
 • İlgili departmanlar ve yetkililer sonuçtan haberdar edilir,
 • Etik Temsilci üyesi, görevini yerine getirirken organizasyonel hiyerarşiden etkilenmeden bağımsız bir şekilde hareket eder. Bu konuda herhangi bir baskı ya da öneri söz konusu olamaz,
 • Etik temsilcisi gelen bildirimleri ilgili şirketlerin etik kurullarına/temsilcilerine bilgi vermek amacı ile iletir. Yönetici kadrosunu ve üst yönetimi ile ilgili bildirimler ilgili şirkete bildirilmez.
 • Eğer Etik Temsilcisi tarafından “Uzman görüşü” gerekli görülüyorsa, soruşturma sırasında gizlilik prensiplerinin ihlal edilmediğinden ve gerekli önlemlerin alındığından emin olmak için, uzmanlara danışılabilir.

7.3. Etik İhlali Bildirimi

Sorularınızla ya da olası ihlallerle ilgili endişeleriniz için, Etik Temsilcisi’yle posta, telefon veya ethics.stfa.com bünyesinde yer alan online form aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Etik Komitesi

STFA Yatırım Holding A.Ş.

Adres:  Yeşilvadi Sokak No: 3 Kat: 15 34638,

     İçerenköy, Ataşehir Istanbul-Türkiye

Telefon: +90 850 312 78 32

 

8. KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

STFA, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında STFA disiplin hükümleri uygulayabilir.